Cải tiến liên cung với SQL Server 2008

Tương tự như cài đặt liên cung SQL Server 2005 trên Windows Server 2008 (xem bài “Cài đặt liên cung SQL Server 2005”, ID: A0910_127), khi cài đặt liên cung bạn cần ít nhất hai máy chủ (node), mỗi máy có hai card mạng (một “private” và một “public”), một thiết bị lưu trữ SAN hoặc một máy chủ đóng vai trò thiết bị lưu trữ.

Tương tự như cài đặt liên cung SQL Server 2005 trên Windows Server 2008, khi cài đặt liên cung SQL Server 2008 bạn cần ít nhất hai máy chủ (node), mỗi máy có hai card mạng (một “private” và một “public”), một thiết bị lưu trữ SAN hoặc một máy chủ đóng vai trò thiết bị lưu trữ.

Liên cung của SQL Server 2008 cũng vận hành trên nền liên cung của hệ điều hành. Trước khi cài đặt SQL Server 2008, bạn cần chuẩn bị các thao tác sau:

Hình 1. Mô hình

1. Cấu hình cho các card mạng “private” và một “public”.

Hình 2. Trình đơn cài đặt SQL Server 2008

2. Ánh xạ một Quorum disk- ổ đĩa chứa thông tin về trạng thái của cơ sở dữ liệu – từ SAN về hệ điều hành thông qua giao thức iSCSI. Đối với Quorum disk, không cần dung lượng quá lớn, khoảng 500 – 600 MB là đủ.

Ánh xạ một Shared disk – ổ đĩa lưu trữ dùng chung giữa các node – ổ đĩa này sẽ chứa các file lưu trữ vật lý của cơ sở dữ liệu.

Mô hình cài đặt và quản trị liên cung trên SQL Server 2008 được cải tiến theo hướng hợp lý hơn. Việc cài đặt SQL Server 2008 liên cung không còn cài một thể cho tất cả các nodes. Khi cài đặt, trình cài đặt cung cấp hai lựa chọn:

Hình 3. Kiểm tra cấu hình trước khi cài đặt

1. New SQL Server failover cluster installation: Cài đặt mới liên cung SQL Sever 2008.

2. Add node to a SQL Server failover cluster: Cài đặt thêm node vào nhóm liên cung.

Trước hết ta chọn cài đặt mới liên cung SQL Server 2008, sau khi cài đặt thành công, ta chọn cài đặt thêm node vào nhóm liên cung. Bằng cách này, việc cài đặt sẽ giảm thiểu rủi ro về đường truyền cho quá trình cài đặt, vì các node tham gia liên cung được lần lượt thêm vào một cách có trật tự và an toàn.

Hình 4. Chọn tính năng cài đặt

Trong trường hợp gặp sự cố trong quá trình thêm một node vào liên cung cũng không ảnh hưởng các node khác. Hơn thế nữa, quá trình này không gây thời gian dừng của hệ thống.

• Yêu cầu hệ thống:

1. .NET FrameWork 3.5 SP1.

2. Windows Installer 4.0.

Hình 5. Nhập tên server ảo và tên instance

3. Thiết bị lưu trữ SAN hoặc dùng các hệ điều hành cung cấp dịch vụ lưu trữ như: Windows Storage Server 2008.

4. Cài đặt dịch vụ liên cung trên Windows Server 2008 với cấu hình như mô hình trên.

5. Tạo một tài khoản domain dùng để thực thi các dịch vụ (service). Trong bài viết này ta sử dụng tài khoản sqlsvc thuộc domain.

Hình 6. Nhập IP ảo cho database server

6. Hệ điều hành trên các node tham gia vào liên cung phải cùng phiên bản. Cùng sử dụng Windows Server 2008 32-bit hoặc Windows Server 2008 64-bit.

• Tiến trình cài đặt:

Toàn bộ quá trình cài đặt bao gồm 16 bước, ở đây chỉ trình bày các bước chính. Sau khi chọn mục “New SQL Server failover cluster installation”, trình cài đặt kiểm tra cấu hình máy và lập báo cáo các mục cấu hình chưa đạt yêu cầu.

Hình 7. Tiến trình cài đặt

Nếu mọi cấu hình đều thỏa mãn. Trình cài đặt chuyển sang bước 2, yêu cầu chọn tính năng (Feature).

Trong mục nhập IP, ta nhập IP ảo cho liên cung và sử dụng IP tĩnh. Mặc dù SQL Server 2008 hỗ trợ IP động, nhưng tốt hơn bạn nên dùng IP tĩnh.

• Thêm node vào liên cung:

Việc cài đặt thêm 1 node cho liên cung SQL Server 2008 tương tự như cài đặt mới liên cung SQL Sever 2008. Ta chọn lựa chọn: Add node to a SQL Server failover cluster.

Hình 8. Cài đặt thêm 1 node cho liên cung
SQL Server 2008

• Gỡ bỏ node khỏi liên cung:

Với mô hình cài đặt mới, việc gỡ bỏ các node khỏi liên cung dễ dàng và an toàn hơn. Điều này cho phép ta quản trị và bảo trì liên cung an toàn hơn nhiều.

Để gỡ bỏ 1 node khỏi liên cung, ta chọn Remove node from a SQL Server failover cluster.

Hình 9. Gỡ bỏ 1 node khỏi liên cung SQL Server 2008

Khi gỡ bỏ node khỏi liên cung SQL Server 2008, nếu node đó đang ở trạng thái “chính” (active) và còn các node khác trong liên cung, trình cài đặt sẽ đưa node này về trạng thái “phụ” (passive) và đưa node khác (passive) về trạng thái “chính” trước khi gỡ bỏ node hiện hành khỏi liên cung.

Trường hợp trong liên cung chỉ còn 1 node “chính”, trình cài đặt sẽ gỡ bỏ toàn bộ liên cung SQL Server 2008 đã thiết lập.

————————————————————————-

Tham khảo:
– Getting Started with SQL Server 2008 Failover Clustering
– SQL Server 2008 White papers
– Microsoft SQL Server 2008 High availability with clustering & database monitoring, Michael Otey – Technical director, SQL Server Magazine & Windows IT Pro.

Bài viết liên quan