CurrPorts – Liệt kê tất cả các cổng TCP/IP và UDP đang mở trên máy tính

CurrPorts 1.87 liệt kê tất cả các cổng TCP/IP và UDP đang mở trên của bạn. Với mỗi cổng trong danh sách, bạn sẽ thấy thông tin về tiến trình đang sử dụng nó, bao gồm tên tiến trình, đường dẫn đầy đủ, thông tin về phiên bản (nhà sản xuất, mô tả file, …), thời gian tiến trình được tạo ra và user nào đã tạo.

Thêm nữa, CurrPorts 1.87 cho phép bạn đóng những cổng TCP không mong muốn, dừng các tiến trình đã mở các cổng, và lưu giữ thông tin về các cổng TCP/UDP ở dạng file HTML, XML hay file text.

CurrPorts cũng tự động đánh dấu màu hồng với các cổng TCP/UDP khả nghi được mở bởi các ứng dụng không xác định (không có thông tin về phiên bản và icon).

Download

http://www.nirsoft.net/utils/cports.zip

Bài viết liên quan