Đại cương thiết kế Web

Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể.

Chương 1 Giới thiệu chung
Chương 2 Lập trình với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
Chương 3 Ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web
Chương 4 Lập trình Web động với công nghệ
Chương 5 Kết nối trong lập trình Web động với ASP

Tài liệu tham khảo

Download:

/Data/S/Soft/2009/01/15/DCTKWeb.rar

Bài viết liên quan