Elite Proxy Switcher – kiểm tra các chi tiết Proxy

Elite Proxy Switcher 1.14 là chương trình có thể kiểm tra các chi tiết ( tốc độ, anonymity, cổng quốc qia, ssl/https, những mối nguy hại…) của proxy và tự động tinh chỉnh các thiết đặt proxy của trình duyệt (IE hoặc Mozilla Firefox). Ngoài Elite Proxy Switcher còn giúp bạn quản lý proxy, dễ dàng trong việc duy trì proxy.

– Proxy Checker: Kiểm tra Proxy còn sống hay không
– Proxy Switcher: Chuyển đổi proxy
– Proxy Downloader: Tải danh sách Proxy mới để sau đó kiểm tra
– Proxy Manager: Quản lý danh sách Proxy đã tải và đã lọc.

Download:

http://www.eliteproxyswitcher.com/EPS_setup.exe

Bài viết liên quan