G-Lock Email Processor – Phần mềm tự động trích xuất dữ liệu

G-Lock Email Processor là tự động trích xuất dữ liệu, phân tích cú pháp/quy trình email gửi đến, bị trả về, ngừng đăng ký email.

Các tính năng chính:

* Khả năng đồng thời kiểm tra nhiều tài khoản
* Cài đặt cấu hình mặc định cho người dùng mới
* Ttùy chỉnh chi tiết của người dùng cấp cao
* Giám sát một số lượng không giới hạn các tài khoản POP3 cho các thư đến
* Khả năng lọc thư đến căn cứ vào điều kiện khác nhau
* Tự động xóa các tin nhắn không mong muốn
* Trích xuất dữ liệu từ một tiêu đề tin nhắn.
* Định dạng
* Gửi tin nhắn văn bản hoặc HTML đến một hoặc một số người nhận
* Chuyển tiếp tin nhắn đến một địa chỉ email
* Làm việc với cơ sở dữ liệu (thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu)
* Khả năng thực thi MS Windows Script (VBScript và JScript)  đến tin nhắn.

Download

http://www.glocksoft.com/mirror1/gep.zip

Bài viết liên quan