Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

gồm những đối tượng vật lý hữu hình như vi mạch, bản mạch in, màn hình, bộ nhớ, … thực hiện các chức năng xử lý thông tin cơ bản ở mức thấp nhất tức là các tín hiệu nhị phân.

là các chương trình điều phối các hoạt động của phần cứng và chỉ đạo việc xử lý số liệu.

Download:

/Data/Soft/2010/04/28/comp.pdf

Bài viết liên quan