HCM – 17/02/2014 – Triển khai hệ CSDL SQL Server 2012

Mục tiêu

– Cung cấp cho học viên các kiến thức vững chắc về công nghệ của SQL Server 2012
– Hướng dẫn sữ dụng các kỹ thuật tạo lập các đối tượng: DataBase, Table, View, …., sử dụng ngôn ngữ SQL – Đặc biệt, khóa học còn cung cấp kiến thức về lập trình CSDL bằng ngôn ngữ T-SQL

Thời gian học & Học phí

– Thời gian học: 3 tháng học liên tục, 3 giờ 15′  x 3 buổi/tuần
– Tổng số tiết: 128 tiết học trực tiếp trong phòng máy
– Học phí: 2.500.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)

Đối tượng

– Học viên đã có kiến thức cơ bản về một ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu quan hệ, mong muốn tìm hiểu một cách vững chắc về Hệ quản trị CSDL SQL Server 2012 để triển khai các ứng dụng trên môi trường SQL Server 2012

Nội dung môn học

Môn 1: SQL Server – cơ bản (64 tiết)

– Tổng quan Microsoft SQL Server
– Mô hình khách chủ
– Microsoft SQL Server là gì ?
– Các tiện ích trong Microsoft SQL Server
– Xây dựng các đối tượng trong CSDL
– Cơ sở dữ liệu
– Bảng dữ liệu (Table)
– Đối tượng Schema
– Kiểu do người dùng định nghĩa
– Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (Constraint)
– Khái niệm và phân loại Constraint
– Mô hình quan hệ dữ liệu (Diagram)
– Ngôn ngữ SQL
– Khái niệm và phân loại ngôn ngữ SQL
– Các loại truy vấn: Chọn lựa, giới hạn dữ liệu, gom nhóm, cập nhật, …
– Lập trình với CSDL SQL Server  (T-SQL)
– Khai báo biến cục bộ, biến hệ thống, biến kiểu cursor
– Các toán tử, cấu trúc điều khiển
– Các hàm thường dùng
– Xử lý lỗi
– Lập trình với bảng ảo (View)
– Khái niệm và phân loại View
– Cách tạo và quản lý View
– Tối ưu hóa hiệu suất thực thi với việc sử dụng các đối tượng View

Môn 2: SQL Server – nâng cao (64 tiết)

– Thủ tục nội tại (Stored Procedure)
– Tạo và sử dụng Thủ tục nội tại
– Các loại tham số trong Thủ tục nội tại
– Hàm do người dùng định nghĩa – UDF (User-Defined Function)
– Phân loại, tạo mới và quản lý UDF
– Các thao tác trên UDF
– Gọi thực hiện UDF từ ứng dụng
– Trigger
– Thao tác tạo Trigger
– Instead of Trigger, DLL Trigger
– Quản trị Trigger
– Cách thức quản lý các giao tác (Transactions) và các khóa chốt (Locks)
– Tổng quan về giao tác và các khóa chốt
– Quản lý các giao tác
– Quản lý các khóa chốt
– Làm việc với Managed Code
– Giới thiệu về SQL Server Common Language Runtime
– Chọn lựa giữa Managed Code và T-SQL
– Import và định cấu hình các Assemblies
– Tạo các đối tượng Managed Database
– XML
– Các kiểu XML và các phương thức của chúng
– Khai thác XML bằng cách sử dụng FOR XML
– Dùng OPENXML để Shredding XML
– Sử dụng kiểu dữ liệu XML từ ứng dụng

sử dụng

.0
– Microsoft SQL Server 2012 Developer / Enterprise Edition

Kết quả đạt đựơc sau khi hoàn thành khóa học :

Học viên sẽ có khả năng:

– Cài đặt và quản trị hiệu quả hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
– Tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ (CSDL) có các thành phần chính như: các bảng (table), các ràng buộc toàn vẹn (constraint) trên CSDL, các bảng ảo (view), …
– Thực hiện các thao tác cập nhật (thêm/sửa/huỷ) dữ liệu trên bảng
– Thực hiện các câu truy vấn có chọn lọc, có nhóm, có thống kê dữ liệu
– Lập trình với cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình T-SQL để viết các xử lý tính toán, các xử lý kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu
– Xây dựng và sử dụng các Stored Procedure,  Hàm do người dùng định nghĩa và Trigger
– Tiếp tục theo học khóa học CCQT 70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases của Microsoft để được công nhận về chuyên môn của bạn đối với công nghệ SQL Server 2012 cấp quốc tế.

Liên hệ

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38 351 056 – số nội bộ 111 (chương trình A-B-C) hoặc 221, 222 (những chương trình khác)

Cơ sở 2: 357 Lê Hồng Phong, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thọai:  08 38 337 980 – số nội bộ 111, 222

Bài viết liên quan