HCM – Nhân viên thiết kế web

Mô tả công việc:

Phụ trách thiết kế website cho khách hàng. Sau khi thiết kế xong giao diện, xuất HTML…Bàn giao cho phòng Lập trình. Quyền lợi được hưởng: Theo hợp đồng lao động.
Số năm kinh nghiệm: 1 năm
Yêu cầu Trình độ: Không yêu cầu
Yêu cầu khác: Sử dụng được các ứng dụng thiết kế website.
Hồ sơ bao gồm: Hộ khẩu
CMND
Đơn xin việc
Bằng cấp
Hạn nộp hồ sơ:  09-05-2012
Giới thiệu nhà tuyển dụng
Tên công ty:  VIETNEXT
Sơ lược về công ty:   VietNext thaønh laäp ngaøy 16 thaùng 2 naêm 2005. Truï sôû taïi 2/18 Ñoaøn Thò Ñieåm, Phöôøng 1, Quaän Phuù Nhuaän, Tp.Hòa Chí Minh.
VietNext chuyeân thieát keá website, phaàn meàm öùng duïng cho Doanh nghieäp.
VietNext hieän coù treân 2000 khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc.
Giới thiệu văn hóa công ty:     Taâm, Ñöùc laø neân taûng kinh doanh !
Địa chỉ:  2/18 Đoàn Thị Điểm – Phường 1 – Q.Phú Nhuận – Tp.HM
Website: www.vietnext.vn
Thông tin liên hệ
Người liên hệ: Thanh Phan
Điện thoại liên hệ: 08.54340881 – 0949847899
Email liên hệ: vietnext@gmail.com
Cách liên hệ tốt nhất: Trực tiếp

Bài viết liên quan