HCM – Tháng 6 – Quản trị mạng Linux LPI 1,2

LINUX LPI 1,2Hoàn tất chương trình học viên đủ khả năng:
Nắm vững lý thuyết linux và kỹ năng cao cấp nguồn mở
Xây dựng hệ thống và quản trị trên nền tảng nguồn mờ Xử lý các lỗi và sự cố trên hệ thống
Xây dựng các hệ thống Server: Web Server, Database Server
Cài đặt tường lửa

Thời gian: 3 tháng.

Bằng Cấp:

Học Phí:  3 triệu (đã bao gồm tất cả giáo trình, sách và DVD).

Đối Tượng:

Có kiến thức cơ bản về tin học, hệ nguồn mở, hệ điều hành
Quản trị hệ thống mạng
Học sinh phổ thông
Kỹ thuật viên tin học

Nội Dung Đào Tạo:

Part 1: Installing Linux as a Server

Chapter 1: Technical Summary of Linux Distributions
Chapter 2: Installing Linux in a Server Configuration
Chapter 3: Installing Software

Part 2: Single Host Administration

Chapter 4: Managing Users
Chapter 5: The Command Line
Chapter 6: Booting and Shutting Down
Chapter 7: File Systems
Chapter 8: Core System Services

Part 3: Security and Networking

Chapter 9: Network Configuration
Chapter 10: Cofigurating the Linux Firewall: IPTables & Shorewall
Chapter 11: Local Security
Chapter 12: Network Security (Snort)

Part 4:  Internet Services

Chapter 13: DNS
Chapter 14: FTP
Chapter 15: Setting Up Your Server Using Apache
Chapter 16: SMTP (Post Fix)
Chapter 17: POP and IMAP (Devecot)
Chapter 18: The Secure Shell

Part 5: Intranet Services

Chapter 19: Network File Systems
Chapter 20: Network Information Service
Chapter 21: Samba
Chapter 22: DHCP
Chapter 23: Backups
Chapter 18: The Secure Shell

Part 6: Building Database Master và Slave

Build from RPM
Build MySQL Database Replication
Install MySQL from RPM
ConfigMySQL Database Replication
PHP MyAdmin(Admin MySQL Database on Web)

Part 7: Building Web Servers kết  nối đến Database Servers

7.1 Setup Apache:

Build Apache from RPM,  Build Apache from Source
Apache , Web servers, Apache features
Installing Apache, Compiling Apache,  Running Apache
Running Apache automatically
Checking Apache in running
Serving WebPages
Setting the document root
Applying configuration changes

7.2 Setup PHP:

Build PP from RPM from Source
Dynamic pages, PHP scripts
Using mod_php
Sample PHP scripts

Part 8: Building Firewall (Shorewall) win Load Balancer

8.1 Setup Firewall (Shorewall)
Setup Firewall shorewall Using Iptables (FailOver)

8.2 Setup Linux-HA:
Setup Linux-ha load balancing  (FailOver)

Part 9: Setup Monitor System,tool to monitor the straffic load on network links Install mrtg on Linux

Part 10: Bonus

Build Joomla (CMS)
Web blog free
Build SugarOS-4.5.1f
xBSD, centos, Ubunfu

Liên Hệ:

Email: info@tuonglua.net
Điện Thoại: (84-8)22 429 682, (84-8)22 426 933
Địa Chỉ: 340A Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình.

Bài viết liên quan