Hướng dẫn sử dụng Internet

Lời nói đầu
Chương I. Internet và các dịch vụ
Chương II. Thông tin về đăng ký, hỗ trợ Internet Chương III: Hướng dẫn cài đặt kết nối Internet
Chương IV. Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet
Chương V: Hướng dẫn sử dụng thư điện tử (E-mail)
Chương VI. Các câu hỏi thường gặp
Phụ Lục A. Qui trình thiết lập Multilink PPP cho kết nối Internet
Phụ lục B. các từ khoá cơ bản của Internet
Phụ lục C. Một số trang WEB thông dụng

Download:

/Data/Soft/2008/08/04/HocInternet.rar

Bài viết liên quan