Intel 82865G Graphics Controller – Driver đồ họa của Intel 82865G

Driver Intel 82865G Graphics Controller.

Download:

Bài viết liên quan