Microsoft Security Essentials (64-bit)

Microsoft Security Essentials cung cấp khả năng bảo vệ với thời gian thực cho của bạn chống lại virus, , và các độc hại khác.

Microsoft Security Essentials rất đơn giản để cài đặt, dễ sử dụng, và luôn luôn được update, do đó bạn có thể yên tâm máy tính của bạn được bảo vệ bởi công nghệ mới nhất.

http://download.microsoft.com/download/A/3/8/A38FFBF2-1122-48B4-AF60-E44F6DC28BD8/en-us/amd64/mseinstall.exe

Bài viết liên quan