MS Word Remove VBA Password Software – Loại bỏ mật khẩu VBA khỏi tập tin Word

MS Word Remove VBA Password Software là để xóa bỏ mật khẩu VBA từ một hoặc nhiều tập tin Word. Người sử dụng có thể lựa chọn danh sách các tập tin hoặc toàn bộ thư mục để loại bỏ mật khẩu đồng thời chọn tạo bản sao lưu từng tập tin trước khi tiến hành. Tuy nhiên, này không xóa mật khẩu bảo vệ tài liệu được yêu cầu để mở tập tin Word.

MS Word Remove VBA Password Software hỗ trợ mạnh mẽ cho các chương trình Word từ 2000 trở lên.

Một số tính năng:

• Xóa bỏ mật khẩu VBA khỏi một hoặc nhiều tập tin Word.

• Cho phép chọn danh sách tập tin hoặc toàn bộ thư mục.

• Sao lưu từng tập tin trước khi tiến hành thao tác.

• Hỗ trợ Word 2000 trở lên.

• Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

Download:

http://www.sobolsoft.com/wordremovevba/download/setup.exe

Bài viết liên quan