Nvidia Linux Display Driver – Card đồ họa trên hệ điều hành Linux

Nvidia Display Driver hỗ trợ OpenGL nVidia của card đồ họa trên hệ điều hành .

nvidia-linux-display-driver

Hỗ trợ:

GeForce 500 series:

GTX 570, GTX 580.

GeForce 400 series:

GTX 465, GTX 460, GTX 460 SE, GTS 450, GTX 480, GT 430, GTX 470.

GeForce 400M series:

GTX 480M, GT 420M, GT 425M, GT 435M, GT 415M, GTX 460M.

GeForce 300 series:

310, GT 340, 315, GT 320, GT 330.

GeForce 300M series:

GT 335M, GT 320M, 305M, 310M, GTS 360M, GT 330M, GTS 350M, GT 325M.

GeForce 200 series:

GT 240, GTX 260, GTX 295, G210, GTX 275, GTS 240, 205, GT 220, GTX 280, GTS 250, GTX 285, GT 230.

GeForce 200M series:

GT 220M, GTX 280M, GTX 260M, GTX 285M, GTS 250M, G210M, GTS 260M, GT 230M, GT 240M.

GeForce 100 series:

G 100, GT 130, GT 140, GT 120.

GeForce 100M series:

GTS 160M, GT 130M, G 110M, G 103M, GT 120M, G 105M, G 102M, GTS 150M.

GeForce 9 series:

9600 GSO, 9800 GTX+, 9600 GS, 9100, 9300 / nForce 730i, 9500 GS, 9650 S, 9300 GS, 9200, 9400, 9400 GT, 9300, 9300 GE, 9800 GT, 9300 SE, 9800 GTX/GTX+, 9500 GT, 9800 GX2, 9600 GSO 512, 9600 GT.

GeForce 9M series:

9800M GS, 9800M GTS, 9200M GS, 9300M GS, 9800M GT, 9300M G, 9400M G, 9650M GT, 9500M GS, 9700M GTS, 9500M G, 9100M G, 9600M GS, 9700M GT, 9400M, 9800M GTX, 9650M GS, 9600M GT.

GeForce 8 series:

8400 GS, 8800 GTS 512, 8800 Ultra, 8300 GS, 8600 GTS, 8800 GTX, 8300, 8400, 8200, 8100 / nForce 720a, 8400 SE, 8600 GS, 8800 GS, 8800 GT, 8800 GTS, 8500 GT.

GeForce 8M series:

8400M GT, 8800M GTX, 8600M GS, 8200M G, 8700M GT, 8800M GTS, 8400M G, 8600M GT, 8400M GS.

GeForce 7 series:

7350 LE, 7100 GS, 7600 GS, 7950 GX2, 7900 GT/GTO, 7800 GT, 7025 / NVIDIA nForce 630a, 7050 / NVIDIA nForce 630i, 7800 GTX, 7100 / NVIDIA nForce 630i, 7300 LE, 7900 GTX, 7600 LE, 7950 GT, 7150M /NVIDIA nForce 630M, 7600 GT, 7800 SLI, 7800 GS, 7150 / NVIDIA nForce 630i, 7500 LE, 7300 GT, 7900 GS, 7300 SE / 7200 GS, 7300 GS, 7000M /NVIDIA nForce 610M, 7650 GS, 7050 PV / NVIDIA nForce 630a, 7050 / nForce 620i.

GeForce Go 7 series:

Go 7400, Go 7600, Go 7800 GTX, Go 7300, Go 7200, Go 7900 GS, Go 7700, Go 7600 GT, Go 7800, Go 7950 GTX.

GeForce 6 series:

6100 nForce 420, 6200 LE, 6800 XE, 6800 GS, 6200, 6600 GT, 6100, 6800 GT, 6100 nForce 400, 6150 LE, 6600 LE, 6800 Ultra, 6600 VE, 6150, 6800 XT, 6200SE TurboCache, 6500, 6200 TurboCache, 6700 XL, 6200 A-LE, 6100 nForce 405, 6800 LE, 6610 XL, 6150SE nForce 430, 6600, 6800, 6250.

NVS Series:

NVS 300

Quadro series:

2000, 5000, 6000, 600, 4000

Quadro FX series:

FX 350, FX 3700, FX 1400, FX 580, FX 370 Low Profile, FX 4500 X2, FX 540, FX 4800, FX 3450/4000 SDI, FX 1500, FX 5500, FX 5600, FX 380 LP, FX 560, FX 3500, FX 4700 X2, FX Go1400, FX 1700, FX 380, CX, FX 3800, FX 5800, FX 550, FX 4500, FX 4600, FX 4000, FX 370, FX 3400/4400, FX 1800, FX 570

Quadro Notebook series:

5000M.

Quadro FX Notebook series:

FX 540M, FX 2800M, FX 570M, FX 3700M, FX 3600M, FX 370M, FX 3800M, FX 770M, FX 2700M, FX 1800M, FX 380M, FX 1700M, FX 350M, FX 1500M, FX 880M, FX 2500M, FX 560M, FX 360M, FX 1600M.

Quadro NVS series:

NVS 295, NVS 420, NVS 210S / 6150LE, NVS 290, NVS 440, NVS 285, NVS 450.

Quadro NVS Notebook series:

NVS 110M, NVS 150M, NVS 160M, NVS 510M, NVS 140M, NVS 135M, NVS 320M, NVS 130M, NVS 120M.

Quadro Plex series:

Model II, 7000, D Series, Model IV.

Quadro G-Sync series:

G-Sync II.

Quadro SDI series:

Quadro SDI.

1U System:

T10 Processor, Tesla M2050, Tesla M1060, Tesla M2070-Q, Tesla S2050, Tesla M2070.

ION series:

ION, ION LE.

GPU Computing Processor series:

Tesla C1060, Tesla C2050, Tesla C870, Tesla C2070.

Download:

Bài viết liên quan