OraDump to MySQL – Chuyển đổi file dump Oracle sang MySQL

OraDump to MySQL là chương trình chuyển đổi các tập tin dump Oracle vào database của MySQL. Tùy thuộc vào quyền của bạn trên sever, có thể xuất dữ liệu Oracle vào cơ sở dữ liệu mới hoặc ghi đè lên nội dung của cơ sở dữ liệu MySQL đang có.

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của tập tin dump Oracle.

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Linux / Unix và Windows MySQL.

• Phương pháp đặc biệt cho người sử dụng máy chủ ảo.

• Chuyển đổi nhiều file dump Oracle.

• Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.

• Lựa chọn để chuyển đổi dữ liệu Oracle vào file dump Oracle.

• Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.

• Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

• Giao diện người dùng dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

Download:

http://www.intelligent-converters.com/demos/ord2sqld.exe

Bài viết liên quan