Remember Multiple Passwords Software – Lưu trữ danh sách mật khẩu

Remember Multiple Passwords Software là chương trình hữu hiệu để giúp bạn lưu trữ danh sách các mật khẩu. Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa những mật khẩu đó bất cứ khi nào. Mật khẩu liệt kê sẽ được hiển thị trong bảng chính với thông tin chi tiết như: địa điểm, user name và ghi chú. Bạn có thể tắt bỏ mặt nạ mật khẩu để có thể thực hiện thao tác chỉnh sửa.

Remember Multiple Passwords Software thực sự là chương trình cần thiết trong trường hợp bạn có một danh sách mật khẩu dài cho nhiều trang hoặc file bảo vệ khác nhau.

Tính năng:

• Lưu trữ danh sách mật khẩu.

• Cho phép thêm hoặc chỉnh sửa mật khẩu.

• Hiển thị mật khẩu liệt kê trong bảng chính.

• Có thể tắt bỏ mặt nạ mật khẩu để chỉnh sửa.

• Giao diện dễ sử dụng.

Download:

http://www.sobolsoft.com/rememberpassword/download/setup.exe

Bài viết liên quan