Ajay Bhatt
  • Ai đã tạo ra USB?

    Thiết bị Universal Serial Bus hay viết tắt là USB vừa tròn 20 tuổi vào hôm Chủ Nhật. Giờ đây, USB đã được ...

    Thiết bị Universal Serial Bus hay viết tắt là USB vừa tròn 20 tuổi vào hôm Chủ Nhật. Giờ đây, USB đã được sử dụng trong hơn 10 tỷ thiết bị trên thế giới. ...

    đọc thêm