TP.HCM – 13/01/2015 – Chứng chỉ quản trị hệ thống mạng

Mục tiêu:     

    – Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
    – Trang bị nền tảng kiến thức vững chắc về các công nghệ mới nhất của Microsoft 2012.
    – Thành thạo trong việc xây dựng và dựa trên nền hệ điều hành mạng Windows Server 2012 trong các cơ quan, doanh nghiệp.
    – Đủ kiến thức thi đạt chứng chỉ Quốc tế MCSA phiên bản 2012 của Microsoft.

Điều kiện đăng ký học:

    – Có kiến thức về Nhập môn Quản trị & An ninh mạng.

Phương tiện và điều kiện học tập:

    – Chương trình đào tạo tiên tiến và luôn được cập nhật mới
    – Đội ngũ giảng viên có trình độ, chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường thực tế và được cấp chứng nhận quốc tế bởi các tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực CNTT trong và ngoài nước: Microsoft, Cisco, Sun,…
    – Cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi: máy cấu hình mạnh, mạng cáp quang FTTH tốc độ cao, máy chiếu, LCD,…
    – Thực hành trực tiếp trên các thiết bị mạng và hệ thống máy chủ hiện đại.
    – Tham gia diễn đàn hỗ trợ kiến thức trực tuyến của TTTH (http://forum.t3h.vn)

Thời gian  học :

    – Thời gian học:  180 giờ

Nội dung:
Môn 01: 70-410 Course 20410C
 Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012

    Lessons:
        Windows Server 2012 R2 Overview
        Installing Windows Server 2012 R2
        Post-Installation Configuration of Windows Server 2012 R2
        Overview of Windows Server 2012 R2 Management
        Introduction to Windows PowerShell

    Lab: Deploying and Managing Windows Server 2012 R2
        Deploying Windows Server 2012 R2
        Configuring Windows Server 2012 R2 Server Core
        Managing Servers
        Using Windows PowerShell to Manage Servers

Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services

    Lessons:
        Overview of AD DS
        Overview of Domain Controllers
        Installing a Domain Controller

    Lab : Installing Domain Controllers
        Installing a Domain Controller
        Installing a Domain Controller by Using IFM

Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects

    Lessons:
        Managing User Accounts
        Managing Groups
        Managing Computer Accounts
        Delegating Administration

    Lab : Managing Active Directory Domain Services Objects
        Delegating Administration for a Branch Office
        Creating and Configuring User Accounts in AD DS
        Managing Computer Objects in AD DS

Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration

    Lessons:
        Using Command-line Tools for AD DS Administration
        Using Windows PowerShell for AD DS Administration
        Performing Bulk Operations with Windows PowerShell

    Lab : Automating AD DS Administration by Using Windows PowerShell
        Creating User Accounts and Groups by Using Windows PowerShell
        Using Windows PowerShell to Create User Accounts in Bulk
        Using Windows PowerShell to Modify User Accounts in Bulk

Module 5: Implementing IPv4

    Lessons:
        Overview of TCP/IP
        Understanding IPv4 Addressing
        Subnetting and Supernetting
        Configuring and Troubleshooting IPv4

    Lab : Implementing IPv4
        Identifying Appropriate Subnets
        Troubleshooting IPv4

Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

    Lessons:
        Installing a DHCP Server Role
        Configuring DHCP Scopes
        Managing a DHCP Database
        Securing and Monitoring DHCP

    Lab : Implementing DHCP
        Implementing DHCP
        Implementing a DHCP Relay Agent (Optional Exercise)

Module 7: Implementing DNS

    Lessons:
        Name Resolution for Windows Clients and Servers
        Installing a DNS Server
        Managing DNS Zones

    Lab : Implementing DNS
        Installing and Configuring DNS
        Creating Host Records in DNS
        Managing the DNS Server Cache

Module 8: Implementing IPv6

    Lessons:
        Overview of IPv6
        IPv6 Addressing
        Coexistence with IPv4
        IPv6 Transition Technologies

    Lab : Implementing IPv6
        Configuring an IPv6 Network
        Configuring an ISATAP Router

Module 9: Implementing Local Storage

    Lessons:
        Overview of Storage
        Managing Disks and Volumes
        Implementing Storage Spaces

    Lab : Implementing Local Storage
        Installing and Configuring a New Disk
        Resizing Volumes
        Configuring a Redundant Storage Space

Module 10: Implementing File and Print Services

    Lessons:
        Securing Files and Folders
        Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies
        Configuring Work Folders
        Configuring Network Printing

    Lab : Implementing File and Print Services
        Creating and Configuring a File Share
        Configuring Shadow Copies
        Enabling and Configuring Work Folders
        Creating and Configuring a Printer Pool

Module 11: Implementing Group Policy

    Lessons:
        Overview of Group Policy
        Group Policy Processing
        Implementing a Central Store for Administrative Templates

    Lab : Implementing Group Policy
        Configuring a Central Store
        Creating GPOs

Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

    Lessons:
        Windows Operating Systems Security Overview
        Configuring Security Settings
        Restricting Software
        Configuring Windows Firewall with Advanced Security

    Lab : Increasing Security for Server Resources
        Using Group Policy to Secure Member Servers
        Auditing File System Access
        Auditing Domain Logons

    Lab : Configuring AppLocker and Windows Firewall
        Configuring AppLocker Policies
        Configuring Windows Firewall

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

    Lessons:
        Overview of Virtualization Technologies
        Implementing Hyper-V
        Managing Virtual Machine Storage
        Managing Virtual Networks

    Lab : Implementing Server Virtualization with Hyper-V
        Installing the Hyper-V Role onto a Server
        Configuring Virtual Networking
        Creating and Configuring a Virtual Machine
        Using Virtual Machine Checkpoints

Môn 02: 70-411 Course 20411C
Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System

    Lessons:
        Configuring the DNS Server Role
        Configuring DNS Zones
        Configuring DNS Zone Transfers
        Managing and Troubleshooting DNS

    Lab : Configuring and Troubleshooting DNS
        Configuring DNS Resource Records
        Configuring DNS Conditional Forwarding
        Installing and Configuring DNS Zones
        Troubleshooting DNS

Module 2: Maintaining Active Directory Domain Services

    Lessons:
        Overview of AD DS
        Implementing Virtualized Domain Controllers
        Implementing RODCs
        Administering AD DS
        Managing the AD DS Database

    Lab : Maintaining AD DS
        Installing and Configuring a RODC
        Configuring AD DS Snapshots
        Configuring the Active Directory Recycle Bin
        Cloning a domain controller

Module 3: Managing User and Service Accounts

    Lessons:
        Configuring Password Policy and User Account Lockout Settings
        Configuring Managed Service Accounts

    Lab : Managing User and Service Accounts
        Installing a Domain Controller by Using IFM

Module 4: Implementing a Group Policy Infrastructure

    Lessons:
        Introducing Group Policy
        Implementing and Administering GPOs
        Group Policy Scope and Group Policy Processing
        Troubleshooting the Application of GPOs

    Lab : Implementing a Group Policy Infrastructure
        Creating and Configuring Group Policy Objects
        Managing GPO Scope
        Verify GPO Application
        Managing GPOs

Module 5: Managing User Desktops with Group Policy

    Lessons:
        Implementing Administrative Templates
        Configuring Folder Redirection and Scripts
        Configuring Group Policy Preferences
        Managing Software with Group Policy  

    Lab : Managing User Desktops with Group Policy
        Implement Settings by Using Group Policy Preferences
        Managing Office 2013 by using Administrative Templates
        Deploying Software by using Group Policy
        Configuring Folder Redirection

Module 6: Implementing Remote Access

    Lessons:
        Overview of Remote Access
        Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
        Implementing and Managing an Advanced DirectAccess Infrastructure
        Implementing VPN
        Implementing Web Application Proxy

    Lab : Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
        Verifying Readiness for a DirectAccess Deployment
        Configuring DirectAccess
        Validating the DirectAccess Deployment

    Lab : Deploying an Advanced DirectAccess Solution
        Preparing the Environment for DirectAccess
        Implementing the Advanced DirectAccess Infrastructure
        Validating the DirectAccess Deployment

    Lab : Implementing VPN
        Implementing VPN
        Validating the VPN Deployment
        Validating the DirectAccess Deployment

    Lab : Implementing Web Application Proxy
        Implementing Web Application Proxy
        Validating the Web Application Proxy Deployment

Module 7: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role

    Lessons:
        Installing and Configuring a Network Policy Server
        Configuring RADIUS Clients and Servers
        NPS Authentication Methods
        Monitoring and Troubleshooting a Network Policy Server

    Lab : Installing and Configuring a Network Policy Server
        Installing and Configuring NPS to Support RADIUS
        Configuring and Testing a RADIUS Client

Module 8: Implementing Network Access Protection

    Lessons:
        Overview of Network Access Protection
        Overview of NAP Enforcement Processes
        Configuring NAP
        Configuring IPSec Enforcement for NAP
        Monitoring and Troubleshooting NAP

    Lab : Implementing Network Access Protection
        Configuring NAP Components
        Configuring Virtual Private Network Access
        Configuring the Client Settings to Support NAP

Module 9: Optimizing File Services

    Lessons:
        Overview of FSRM
        Using FSRM to Manage Quotas, File Screens, and Storage Reports
        Implementing Classification and File Management Tasks
        Overview of DFS
        Configuring DFS Namespaces
        Configuring and Troubleshooting DFS Replication

    Lab : Configuring Quotas and File Screening Using File Server Resource Manager
        Configuring File Server Resource Manager Quotas
        Configuring File Screening and Storage Reports

    Lab : Implementing Distributed File System
        Installing the DFS role service
        Configuring a DFS Namespace
        Configuring DFS Replication

Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing

    Lessons:
        Encrypting Drives by Using BitLocker
        Encrypting Files by Using EFS
        Configuring Advanced Auditing

    Lab : Configuring Encryption and Advanced Auditing
        Encrypting and Recovering Files
        Configuring Advanced Auditing
        Using Windows BitLocker Drive Encryption to Secure Data Drives

Module 11: Deploying and Maintaining Server Images

    Lessons:
        Overview of Windows Deployment Services
        Managing Images
        Implementing Deployment with Windows Deployment Services
        Administering Windows Deployment Services

    Lab : Using Windows Deployment Services to Deploy Windows Server 2012
        Installing and Configuring Windows Deployment Services
        Creating Operating System Images with Windows Deployment Services
        Configuring Custom Computer Naming
        Deploying Images with Windows Deployment Services

Module 12: Implementing Update Management

    Lessons:
        Overview of WSUS
        Deploying Updates with WSUS

    Lab : Implementing Update Management
        Implementing the WSUS Server Role
        Configuring Update Settings
        Approving and Deploying an Update by using WSUS

Module 13: Monitoring Windows Server 2012

    Lessons:
        Monitoring Tools
        Using Performance Monitor
        Monitoring Event Logs

Môn 03: 70-412 Course 20412C
Module 1: Implementing Advanced Network Services

    Lessons:
        Configuring Advanced DHCP Features
        Configuring Advanced DNS Settings
        Implementing IPAM
        Managing IP Address Spaces with IPAM

    Lab : Implementing Advanced Network Services
        Configuring Advanced DHCP Settings
        Configuring Advanced DNS Settings
         Configuring IPAM

Module 2: Implementing Advanced File Services

    Lessons:
        Configuring iSCSI Storage
        Configuring BranchCache
        Optimizing Storage Usage

    Lab : Implementing Advanced File Services
         Configuring iSCSI Storage
        Configuring the File Classification Infrastructure

    Lab : Implementing BranchCache
        Configuring the Main Office Servers for BranchCache
        Configuring the Branch Office Servers for BranchCache
        Configuring Client Computers for BranchCache
        Monitoring BranchCache

Module 3: Implementing Dynamic Access Control

    Lessons:
        Overview of DAC
        Implementing DAC Components
        Implementing DAC for Access Control
         Implementing Access Denied Assistance
        Implementing and Managing Work Folders

    Lab : Implementing Secure Data Access
        Preparing for DAC deployment
         Implementing DAC
        Validating and Remediating DAC
        Implementing Work Folders

Module 4: Implementing Distributed AD DS Deployments

    Lessons:
        Overview of Distributed AD DS Deployments
        Deploying a Distributed AD DS Environment
        Configuring AD DS Trusts

    Lab : Implementing Distributed AD DS Deployments
        Implementing Child Domains in AD DS
        Implementing Forest Trusts

Module 5: Implementing AD DS Sites and Replication

    Lessons:
        AD DS Replication Overview
        Configuring AD DS Sites
        Configuring and Monitoring AD DS Replication

    Lab : Implementing AD DS Sites and Replication
         Modifying the Default Site
        Creating Additional Sites and Subnets
        Configuring AD DS Replication
        Monitoring and Troubleshooting AD DS Replication

Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services

    Lessons:
        Using Certificates in a Business Environment
        PKI Overview
        Deploying CAs
        Deploying and Managing Certificate Templates
        Implementing Certificate Distribution and Revocation
        Managing Certificate Recovery

    Lab : Deploying and Configuring CA Hierarchy
        Deploying a Stand-alone Root CA
         Deploying an Enterprise Subordinate CA

Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services

    Lessons:
        AD RMS Overview
        Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
        Configuring AD RMS Content Protection
        Configuring External Access to AD RMS

    Lab : Implementing AD RMS
        Installing and Configuring AD RMS
        Configuring AD RMS Templates
        Implementing the AD RMS Trust Policies
        Verifying the AD RMS Deployment

Module 8: Implementing Active Directory Federation Services

    Lessons:
        Overview of AD FS
        Deploying AD FS
        Implementing AD FS for a Single Organization
         Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario
        Extending AD FS to External Clients

    Lab : Implementing AD FS
        Installing and Configuring AD FS
        Configuring an Internal Application for AD FS

Module 9: Implementing Network Load Balancing

    Lessons:
        Overview of NLB
        Configuring an NLB Cluster
        Planning an NLB Implementation

    Lab : Implementing NLB
        Implementing an NLB Cluster
        Configuring and Managing the NLB Cluster
        Validating High Availability for the NLB Cluster

Module 10: Implementing Failover Clustering

    Lessons:
        Failover Clustering Overview
        Implementing a Failover Cluster
        Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
        Maintaining a Failover Cluster
        Implementing a Multi-Site Failover Cluster

    Lab :  Implementing Failover Clustering
        Configuring a Failover Cluster
        Deploying and Configuring a Highly Available File Server
        Validating the Deployment of the Highly Available File Server
        Configuring Cluster-Aware Updating on the Failover Cluster

Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V

    Lessons:
        Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering
         Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
        Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement
        Managing Hyper-V Virtual Environments by Using VMM

    Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V
        Configuring Hyper-V Replicas
        Configuring a Failover Cluster for Hyper-V
        Configuring a Highly Available Virtual Machine

Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery

    Lessons:
         Data Protection Overview
        Implementing Windows Server Backup
        Implementing Server and Data Recovery

    Lab : Implementing Windows Server Backup and Restore
        Backing Up Data on a Windows Server 2012 R2 Server
        Restoring Files Using Windows Server Backup

Môn 04: 70-662 Exchange Server
Installing and configuring Exchange Servers

•    Prepare the infrastructure for Exchange
•    Install Exchange prerequisites
•    Install Exchange roles
•    Create and configure databases
•    Create and configure address lists
Configuring Exchange recipients and public folders

•    Create and configure mailboxes
•    Configure RBAC
•    Create and configure resource mailboxes and shared mailboxes
•    Create and configure recipients and distribution groups
•    Create and configure public folders
Configuring client access

•    Configure POP, IMAP, and Microsoft ActiveSync
•    Configure Outlook Anywhere and RPC Client Access
•    Configure federated sharing
•    Configure Outlook Web App (OWA)
Configuring message transport

•    Create and configure transport rules
•    Configure hub transport
•    Configure Edge transport
•    Configure message routing
Monitoring and reporting

•    Monitor databases
•    Monitor mail flow
•    Monitor connectivity
•    Generate reports
•    Configure logging
Implementing high availability and recovery

•    Create and configure the Database Availability Group (DAG)
•    Perform backup and restore of data
•    Configure public folders for high availability
•    Configure high availability for non-mailbox servers
•    Backup and recover server roles
Configuring message compliance and security

•    Configure records management
•    Configure compliance
•    Configure message integrity
•    Configure anti-virus and anti-spam
Môn 05: Forefront Unified Access Gateway 2010
Module 1: Forefront UAG Overview

    Lessons:
        Microsoft Business Ready Security Strategy (BRS)
        Forefront Unified Access Gateway Architecture
        Licensing and Availability

Module 2: Forefront Unified Access Gateway Setup and Upgrade

    Lessons:
        Installing Forefront UAG
        Initial Configuration

    Lab :  Install Forefront Unified Access Gateway 2010
        Install Forefront UAG 2010
        Configure the initial settings using the Getting Started Wizard

Module 3: Forefront UAG Portal

    Lessons:
        Trunks and Portals
        Portal Customization
        Client Detection

    Lab : Create and Configure a Portal Trunk
        Create a HTTPS trunk in Forefront UAG
        Configure an Active Directory authentication repository

Module 4: Publishing Web Applications

    Lessons:
        Web Publishing Overview
        Publishing Microsoft Exchange
        Publishing Microsoft SharePoint
        Deploying Federation with AD FS

    Lab : Publishing Exchange Applications
        Configure Outlook Web Access (OWA) publishing using the OWA look and feel
        Configure OWA publishing inside the Forefront UAG portal
        Publish Outlook Anywhere and Exchange Autodiscover

Module 5: Remote Desktop Gateway Publishing

    Lessons:
         Remote Desktop Publishing Overview
        Deploying RD Gateway Publishing

    Lab : Publishing Remote Desktop Services
        Publish RemoteApp applications using the Forefront UAG portal
        Publish a predefined Remote Desktop

Module 6: Remote Network Access

    Lessons:
        Remote Network Access Overview
        UAG/SSTP Integration Architecture
        Configuring Remote Network Access

    Lab : Remote Network Access using SSTP
        Configure remote network access using SSTP
        Publish remote network access in the Forefront UAG portal

Module 7: IPv6 and IPv6 Transition Technologies

    Lessons:
        IPv6 Overview
        IPv6 Transition Technologies

    Lab :  IPv6 and ISATAP
        Use IPv6 link-local addresses for local network connectivity
        Deploy an ISATAP router in an intranet

Module 8: DirectAccess

    Lessons:
        DirectAccess Overview
        DirectAccess Solution Components
        Planning a DirectAccess Deployment
        Deploying DirectAccess Using Forefront UAG

    Lab : Deploying DirectAccess
        Prepare the infrastructure requirements for DirectAccess
        Configure DirectAccess using Forefront UAG

Module 9: Endpoint Security Policies and NAP Integration

    Lessons:
        Endpoint Policies
        Network Access Protection Integration

    Lab : Endpoint Policies and Network Access Protection
        Use the Endpoint Policies with a Forefront UAG portal application
        Configure Network Access Protection (NAP) with Forefront UAG

Module 10: Array Management

    Lessons:
         Forefront UAG Array Management Overview
        Deploying and Operating Forefront UAG Arrays
        Network Load Balancing Integration

    Lab : Configuring Forefront UAG Arrays
        Install an additional Forefront UAG server
        Configure a Forefront UAG array and perform post-array configuration tasks

Module 11: Enterprise Deployment and Troubleshooting

    Lessons:
        Deploying Forefront UAG in Enterprise Environments
        Supporting and Troubleshooting Forefront UAG

Môn 06: Internet Information Services
Module 1: Configuring an IIS 8 Web Server

    Lessons:
         Introducing Internet Information Services 8
        Installing the Web Server Role in Windows Server 2012
        Configuring Application Development, Health, and HTTP Features
        Configuring Performance, Security, and Server Component Features

    Lab : Configuring an IIS 8 Web Server
        Installing IIS using Role Manager
        Installing IIS using Unattend Setup
        Installing IIS on Server Core from Command Line
         Configuring IIS and Validate Functionality

Module 2: Configuring IIS 8 Web Sites and Application Pools

    Lessons:
         Introducing Web Sites and Application Pools
        Creating a Web Site
        Creating an Application Pool
        Maintaining an Application Pool
    Lab : Configuring IIS 8 Web Sites and Application Pools
        Configuring Authentication Types
        Creating a Web Site and Web Application
        Creating an Application Pool
        Configuring an Existing Application Pool

 Module 3: Configuring IIS 8 Application Settings

    Lessons:
        Configuring Application Settings
        Configuring ASP.NET Security
    Lab : Configuring IIS 8 Application Settings
        Configuring ASP.NET
        Configuring ASP.NET Application Development Settings
        Configuring a Web Server to Host Multiple Web Applications with Separate Application Pools
        Configuring ASP.NET Security

Module 4: Configuring IIS 8 Modules

    Lessons:
        Configuring Native Modules
        Configuring Managed Modules

    Lab : Installing Domain Controllers
        Configuring and Editing Native Modules
        Configuring and Edit Managed Modules

Module 5: Securing the IIS 8 Web Server and Web Sites

    Lessons:
        Configuring Secure Web Sites and Server
        Configure Other Aspects of Web Server Security
        Configuring Logging for IIS 8

    Lab : Securing IIS 8 Web Server and Web Sites
        Configuring a Secure Web Server
        Configuring Authorization, Authentication, and Access
        Configuring Logging

Module 6: Configuring Delegation and Remote Administration

    Lessons:
          Configuring Remote Administration
        Configuring Delegated Administration
        Configuring Feature Delegation

    Lab : Configuring Delegation and Remote Administration
        Configuring Remote Administration
        Configuring Delegated Administration
        Configuring Feature Delegation

Module 7: Using Command-line and Scripting for IIS 8 Administration

    Lessons:
        Tools for Running Administrative Tasks in IIS
        Executing Scripts for Administrative Tasks
        Managing IIS Tasks

    Lab : Using Command-line and Scripting for IIS 8 Administration
         Managing IIS Web Sites with PowerShell
        Executing a Script using WAP
        Automating IIS Administration using Scripts
        Navigating IIS tasks using WMI and Appcmd

Module 8: Tuning IIS 8 for Improved Performance

    Lessons:
        Implementing Best Practices for Improving IIS Performance
        Configuring Options to Improve IIS Performance
        Managing Application Pools to Improve IIS Performance

    Lab:

         Tuning IIS 8 for Performance
         Configuring IIS Performance Options
        Managing Application Pools to Improve Performance
        Deploying Applications

Module 9: Ensuring Web Site Availability with Web Farms

    Lessons:
        Backing Up and Restoring Web Sites
        Working with Shared Configurations
        Configuring Network Load Balancing for IIS

    Lab:  Ensuring Web Site Availability with Web Farms
        Backing Up an IIS Web Site
        Restoring an IIS Web site
        Enabling Shared Configurations
        Configuring Network Load Balancing

Module 10: Troubleshooting IIS 8 Web Servers

    Lessons:
        Using IIS 8 Logging for Troubleshooting
        Troubleshooting Authentication
        Troubleshooting Authorization
        Troubleshooting Communication
        Troubleshooting Configuration

    Lab : Troubleshooting IIS 8 Web Servers
        Troubleshooting Authentication
        Troubleshooting Authorization Types
        Troubleshooting Communication
        Troubleshooting Configuration

Chứng chỉ – Bằng cấp:

    Chứng chỉ “Quản trị hệ thống mạng” của Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM

Thông tin liên hệ:

Phòng Tư vấn và ghi danh:

    227 Nguyễn văn Cừ, quận 5, TPHCM; ĐT: 8 304 971 – 8 351 056 (ext.: 221 / 222)
    357 Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM; ĐT: 6680 7477 (ext: 202)

Bài viết liên quan