TP. HCM – 14/03/2015 – Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

Mục tiêu:

 • Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc với Hệ quản trị CSDL SQL Server 2012.
 • Trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng vững chắc về hệ quản trị CSDL SQL Server 2012 như các kỹ thuật viết truy vấn rút trích dữ liệu, cập nhật dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn SQL từ căn bản đến nâng cao, và các vấn đề về quản trị như tạo người dùng và phân quyền sử dụng, từ điển dữ liệu.

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 1.5 tháng, 3 giờ 15′ x 3 buổi/tuần.
 • Tổng số giờ: 64 tiết, học trực tiếp trong phòng máy.
 •  Học phí: 1.600.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:

Học viên đã có kiến thức cơ bản về quan hệ, mong muốn tìm hiểu một cách vững chắc về Hệ quản trị CSDL SQL Server 2012 để triển khai các ứng dụng trên môi trường SQL Server 2012.

Nội dung khóa học:

1. Microsoft SQL Server là gì?

 • Lịch sử phát triển MS. SQL Server.
 • Cài đặt Microsoft SQL Server.
 • Tiện ích trong Microsoft SQL Server.

2.  Tạo lập dữ liệu – DDL (data definition language)

 • Cơ sở dữ liệu (database).
 • Bảng (table).
 • Schema.
 • Import và Export dữ liệu.

3. Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (constraint)

 • Khái niệm ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.
 • Phân loại ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.
 • Tạo các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.
 • Mô hình quan hệ dữ liệu (Diagram).

4. Truy vấn dữ liệu – SQL (structured query language)

 • Ngôn ngữ SQL.
 • Câu truy vấn đơn giản SELECT FROM.
 • Các hàm thường dùng.
 • Lọc và sắp xếp dữ liệu.
 • Truy vấn trên nhiều bảng.
 • Sử dụng biểu thức điều kiện.
 • Truy vấn có nhóm.
 • Truy vấn con (sub query).
 • Tích hợp kết quả truy vấn.

5. Bảng ảo (View)

 • Tạo bảng ảo.
 • Sửa bảng ảo.
 • Cập nhật bảng ảo.

6. Cập nhật dữ liệu – DML (data manipulation language)

 • Thêm dòng (insert).
 • Xóa dòng (delete và truncate table).
 • Sửa dòng (update).
 • Trộn dòng (merge).

7. Truy vấn nâng cao

 • Sử dụng truy vấn con như là một biểu thức trong câu truy vấn chính.
 • Sử dụng truy vấn con như là một bảng dẫn xuất (derived table).
 • Truy vấn kết hợp (correlative sub query).
 • Truy vấn có sử dụng CTE (common table expressions).
 • Truy vấn đệ quy.
 • Sử dụng mệnh đề APPLY để kết hợp một bảng với một biểu thức bảng (table expression).
 • Sử dụng mệnh đề OUTPUT để kết xuất kết quả của câu truy vấn.
 • Các hàm xếp hạng (Ranking function).

8. Làm việc với kiểu dữ liệu phức tạp

 • Kiểu TABLE do người dùng định nghĩa.
 • Kiểu FILESTREAM.
 • Kiểu FILETABLES.
 • Kiểu DATETIME2.
 • Kiểu HIERARCHYID.
 • Kiểu dữ liệu nhị phân.

9. Quản trị đơn giản – DCL (data control language)

 • Tạo người dùng.
 • Phân quyền.
 • Tổ chức dữ liệu.

10. Từ điển dữ liệu (data dictionary)

 • Xem thông tin về bảng.
 • Xem thông tin về bảng ảo.
 • Xem thông tin về ràng buộc toàn vẹn.

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

 • Biết tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ (CSDL), tạo các đối tượng trong cơ sở dữ liệu như: các schema, các bảng (table), các ràng buộc toàn vẹn (constraint), các bảng ảo (view), kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa…
 • Viết các câu truy vấn có chọn lọc, có nhóm, có thống kê dữ liệu và các câu truy vấn nâng cao.
 • Viết các câu lệnh cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, sửa và xóa.
 • Biết tạo ra các người dùng và phân quyền sử dụng dữ liệu cho các người dùng này.
 • Sử dụng các từ điển dữ liệu để giải quyết việc tìm kiếm, hiệu chỉnh các đối tượng trong cơ sở dữ liệu.

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan