TP. HCM – 21/06/2014 – Phát triển ứng dụng Web nâng cao với Java

Mục tiêu:

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các website có sử dụng các kỹ thuật nâng cao với .
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình Web trên môi trường J2EE với EJB.
 • Cung cấp các kiến thức và kỹ năng triển khai website lên các ứng dụng server Tomcat EJB, Glassfish và Jboss…
 • Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để HV có thể tự tin tham dự kỳ thi CCQT SCBCD (Sun Certified Business Component Developer) của Sun Microsystem Inc.

Thời gian học & Học phí:

 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục.
 • Tổng số giờ: 48 giờ (~64 tiết), học trực tiếp trong phòng máy.
 • Học phí: 2.800.000 VNĐ/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong thời khóa biểu).

Đối tượng:

 • Học viên có kiến thức về lập trình Web với Java.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức về lập trình Web với Java hoặc đã tham gia khóa học “Phát triển ứng dụng Web với Java”.

Nội dung khóa học:

1. Tổng quan J2EE
2. Tổng quan Enterprise Java Beans (EJB)
3. Mô hình EJB 3.0 API

 • Annotations trong J2SE.
 • Annotations trong EJB.
 •  Đóng gói và triển khai ứng dụng EJB.
 • Ưu điểm của Annotations.

    4. Session Beans

 • Session Stateful Beans.
 • Session Stateless Beans.
 • Annotations ứng dụng với Session Beans.
 • Vòng đời của Session Beans.

 5. Message-Driven Beans

 • Các lớp Java Bean bất đồng bộ.
 • Giới thiệu Java Message Service (JMS) API.
 • Cấu hình ngữ cảnh hành động (activation) trong cấu hình triển khai.
 • Cấu hình JMS provider.

6. Interceptors

 • Aspect-oriented programming trong J2EE.
 • Xây dựng phương thức và lớp Interceptors.

7. Injectors

 • Dùng Injectors truy cập tài nguyên và EJBs.
 • Truy cập EJB Context và dịch vụ JNDI.
 • Thiết lập Injection.

8. Java Persistence API (JPA)

 • Lớp Entity và ánh xạ trong JPA dùng EJB.
 • Đóng gói và triển khai các lớp Entity.

9. Entity Beans

 • Ánh xạ giữa trường dữ liệu và thuộc tính.
 • Quan hệ ánh xạ giữa các Entity.
 • Ánh xạ thừa kế.
 • Hiện thực ánh xạ dùng Annotation và XML.
 • Lắng nghe và gọi hàm trong Entity.

10. Ngôn ngữ truy vấn Java Persistence (JPQL)

 • Đặc tả câu truy vấn trên các lớp Entity.
 • Sử dụng câu truy tự nhiên.
 • Tính đa hình.
 • Tự động lưu trữ kết quả trên POJO.

11. Dịch vụ EJB Timer
12. Transaction trong EJB

 • Phân loại và cách đặc tả loại Transaction.
 • Truy cập Transaction dùng Injectors và JTA.
 • Cơ chế đồng bộ Session Beans Stateful.

13. trong EJB

 • Một số khái niệm về roles, groups và permission trong bảo mật.
 • Khai báo và lập trình bảo mật.
 • Truy cập dịch vụ bảo mật dùng ngữ cảnh EJB.

Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học:

Học viên sẽ có khả năng:

 • Lập trình web trên môi trường J2EE sử dụng công nghệ EJB 3.0.
 • Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có kết hợp các kỹ thuật nâng cao với Java.
 • Triển khai website lên các ứng dụng server như Tomcat EJB, Glassfish và Jboss…

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1:
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ – Q.5 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3835 1056 (ext: 221)

Cơ sở 2:
Địa chỉ: 357 Lê Hồng Phong – Q.10 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3833 7980 (ext: 111 hay 404)
Hotline: 0914 251 119

Bài viết liên quan