TP.HCM – Lịch khai giảng thiết kế đồ họa tháng 9 – TT KHTN

TP.HCM – Lịch khai giảng thiết kế đồ họa tháng 9 – TT KHTN

THỜI KHÓA BIỂU KỸ THUẬT VIÊN CNTT ĐỒ HỌA ĐA TRUYỀN THÔNG RED APPLE

1. Khóa 86 – Học phần 1: Tin học văn phòng – Học phí: 1.200.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Windows + Internet + Word + Powerpoint + FrontPage + Excel – Thời gian: 128 tiết)
Lớp
Ngày bắt đầu
Học trực tiếp trong phòng máy
ĐH86SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
ĐH86TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 2-4-6: (17:45 – 21:00)
2. Khóa 84 – Học phần 2: Đồ họa ứng dụng – Học phí: 1.900.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: CorelDraw + Mỹ thuật + Photoshop – Thời gian: 128 tiết, 3 tháng)
ĐH84SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
ĐH84SB
30/09/2010 (07:45)
Thứ 3-5-7: (07:45 – 11:00)
ĐH84CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
ĐH84CB
30/09/2010 (13:30)
Thứ 3-5-7: (13:30 – 16:45)
ĐH84TA
01/10/2010 (17:45)
Thứ 2-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
ĐH84TA1
29/09/2010 (17:45)
Thứ 4-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
ĐH84TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (13:30 – 16:45)
ĐH84TB1
02/10/2010 (17:45)
Thứ 3-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (13:30 – 16:45)
3. Khóa 82 – Học phần 3: Thiết kế in ấn sản phẩm – Học phí: 1.850.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Illustrator + Indesign + Phát triển ý tưởng trong thiết kế – Thời gian: 128 tiết, 3 tháng)
ĐH82SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
ĐH82SB
30/09/2010 (07:45)
Thứ 3-5-7: (07:45 – 11:00)
ĐH82CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
ĐH82TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 2-4: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
ĐH82TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5-7: (17:45 – 21:00)
4. Khóa 80 – Học phần 4: Thiết kế WEBSITE – Học phí: 1.850.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Dreamweaver + Flash – Thời gian: 128 tiết, 3 tháng)
ĐH80SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
ĐH80SB
30/09/2010 (07:45)
Thứ 3-5-7: (07:45 – 11:00)
ĐH80CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
ĐH80TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 2-4: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
ĐH80TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5-7 : (17:45 – 21:00)
5. Khóa 78 – Học phần 5: Đồ họa 3D, Phim – Học phí: 1.950.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: 3D Max + Kịch bản phim + After Effects + Premier – Thời gian: 128 tiết, 3 tháng)
Học viên nộp chứng từ miễn giảm HP1 (nếu có)
ĐH78SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
ĐH78CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
ĐH78CB
30/09/2010 (13:30)
Thứ 3-5-7: (13:30 – 16:45)
ĐH78TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 4-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
ĐH78TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (13:30 – 16:45)
THỜI KHÓA BIỂU KỸ THUẬT VIÊN CNTT CÔNG NGHỆ WEB

1. Khóa 38 – Học phần 1: Tin học văn phòng – Học phí: 1.200.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Windows + Internet + Word + Powerpoint + FrontPage + Excel – Thời gian: 128 tiết)
Lớp
Ngày bắt đầu
Học trực tiếp trong phòng máy
W38SA
29/09/2010 (07h45)
Thứ 2-4-6: (07.45 – 11.00)
W38TA
29/09/2010 (17h45)
Thứ 2-4-6: (17.45 – 21.00)
2. Khóa 36 – Học phần 2: Thiết kế giao diện Web – Học phí: 1.850.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Photoshop + Thiết kế layout Web – Thời gian: 128 tiết)
Lớp
Ngày bắt đầu
Học trực tiếp trong phòng máy
W36SA
29/09/2010 (07h45)
Thứ 2-4-6 (07.45 – 11.00)
W36SB
30/09/2010 (07h45)
Thứ 3-5-7 (07.45 – 11.00)
W36CA
29/09/2010 (13h30)
Thứ 2-4-6: (13.30 – 16.45)
W36CB
30/09/2010 (13h30)
Thứ 3-5-7: (13.30 – 16.45)
W36TA
01/10/2010 (17h45)
Thứ 2-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
W36TB
30/09/2010 (17h45)
Thứ 5-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
3. Khóa 34 – Học phần 3: Thiết kế Website – Học phí: 1.850.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Dreamweaver + Flash – Thời gian: 128 tiết)
Lớp
Ngày bắt đầu
Học trực tiếp trong phòng máy
W34SA
29/09/2010 (07h45)
Thứ 2-4-6 (07.45 – 11.00)
W34SB
30/09/2010 (07h45)
Thứ 3-5-7 (07.45 – 11.00)
W34CA
29/09/2010 (13h30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
W34TA
29/09/2010 (17h45)
Thứ 2-4: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
W34TB
30/09/2010 (17h45)
Thứ 3-5-7: (17:45 – 21:00)
4. Khóa 32 – Học phần 4: Lập trình WEB – Học phí: 1.600.000đ (Phát giáo trình)
(Nhập môn lập trình Web với PHP + Kỹ thuật lập trình PHP)
Lớp
Ngày bắt đầu
Học trực tiếp trong phòng máy
W32SA
29/09/2010 (07h45)
Thứ 2-4-6 (07.45 – 11.00)
W32SB
30/09/2010 (07h45)
Thứ 3-5-7 (07.45 – 11.00)
W32TA
01/10/2010 (17h45)
Thứ 2-6 (17.45 – 21.00) + Chủ Nhật (17.45 – 21.00)
5. Khóa 30 – Nhóm Học phần 5: Xây dựng ứng dụng WEB – Học phí: 1.600.000đ (Phát giáo trình)
(Cơ sở dữ liệu MySQL, kết hợp PHP & MySQL + Đồ án thực tế)
Lớp
Ngày bắt đầu
Học trực tiếp trong phòng máy
W30SA
29/09/2010 (07h45)
Thứ 2-4-6 (07.45 – 11.00)
W30TA
29/09/2010 (17h45)
Thứ 4-6 (17.45 – 21.00) + Chủ Nhật (17.45 – 21.00)
THỜI KHÓA BIỂU CHUYÊN ĐỀ ĐỒ HỌA

1. CHỨNG CHỈ ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG – Học phí: 1.900.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: CorelDraw + Mỹ thuật + Photoshop – Thời gian: 128 tiết, 3 tháng)
Lớp
Ngày Khai giảng
Học trực tiếp trong phòng máy
COR_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
COR_176SB
30/09/2010 (07:45)
Thứ 3-5-7: (07:45 – 11:00)
COR_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
COR_176CB
30/09/2010 (13:30)
Thứ 3-5-7: (13:30 – 16:45)
COR_176TA
01/10/2010 (17:45)
Thứ 2-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
COR_176TA1
29/09/2010 (17:45)
Thứ 4-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
COR_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (13:30 – 16:45)
COR_176TB1
02/10/2010 (17:45)
Thứ 3-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (13:30 – 16:45)
2. CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ IN ẤN SẢN PHẨM – Học phí: 1.850.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Illustrator + Indesign + Phát triển ý tưởng trong thiết kế – Thời gian: 128 tiết, 3 tháng)
Điều kiện đăng ký học: Có kiến thức về Photoshop & CorelDraw hoặc có chứng chỉ Đồ họa ứng dụng
IND_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
IND_176SB
30/09/2010 (07:45)
Thứ 3-5-7: (07:45 – 11:00)
IND_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
IND_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 2-4: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
IND_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5-7: (17:45 – 21:00)
3. CHỨNG CHỈ XỬ LÝ ẢNH & THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB – Học phí: 1.850.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Photoshop + Thiết kế layout Web – Thời gian: 128 tiết, 3 tháng)
TKW_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6 (07:45 – 11:00)
TKW_176SB
30/09/2010 (07:45)
Thứ 3-5-7 (07:45 – 11:00)
TKW_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
TKW_176CB
30/09/2010 (13:30)
Thứ 3-5-7: (13:30 – 16:45)
TKW_176TA
01/10/2010 (17:45)
Thứ 2-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
TKW_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 5-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
4. CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ WEBSITE – Học phí:1.850.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Dreamweaver + Flash – Thời gian: 128 tiết, 3 tháng)
TKW2_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
TKW2_176SB
30/09/2010 (07:45)
Thứ 3-5-7: (07:45 – 11:00)
TKW2_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
TKW2_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 2-4 (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
TKW2_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5-7 (17.45 – 21.00)
5. CHỨNG CHỈ ĐỒ HỌA 3D & XỬ LÝ PHIM – Học phí: 1.950.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: 3D Max + Kịch bản phim + After Effect + Premier – Thời gian: 128 tiết, 3 tháng)
Điều kiện đăng ký học: Có kiến thức về CorelDraw & Photoshop hay có chứng chỉ Đồ họa ứng dụng
3D_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
3D_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
3D_176CB
30/09/2010 (13:30)
Thứ 3-5-7: (13:30 – 16:45)
3D_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 4-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (17:45 – 21:00)
3D_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
6. CHỨNG CHỈ VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD 2D – Học phí: 1.000.000đ (Phát giáo trình)
(Vẽ bản vẽ kỹ thuật 2 chiều – Thời gian: 60 tiết, 1.5 tháng)
CAD_CB_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 4-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (17:45 – 21:00)
CAD_CB_176TB
02/10/2010 (17:45)
Thứ 3-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
7. CHỨNG CHỈ VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD 3D – Học phí: 700.000đ (Phát giáo trình)
(Thiết kế mô hình 3 chiều và tạo phối cảnh – Thời gian: 45 tiết, 1,5 tháng)
CAD_NC_176TA
01/10/2010 (17:45)
Thứ 2-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (17:45 – 21:00)
CAD_NC_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 5-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (07:45 – 11:40)
8. CHỨNG CHỈ VẼ KỸ THUẬT AUTOCAD 2D & 3D – Học phí: 1.600.000đ (Phát giáo trình)
(Vẽ bản vẽ kỹ thuật 2 chiều + Thiết kế mô hình 3 chiều và tạo phối cảnh – Thời gian: 105 tiết, 3 tháng)
CAD_TP_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 4-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (17:45 – 21:00)
CAD_TP_176TB
02/10/2010 (17:45)
Thứ 3-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
9. CHỨNG CHỈ PHOTOSHOP – 64 tiết (1,5 tháng) – Học phí: 1.000.000đ (Phát giáo trình)
PHOTO_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
PHOTO_176SA1
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
PHOTO_176SB
30/09/2010 (07:45)
Thứ 3-5-7: (07:45 – 11:00)
PHOTO_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
PHOTO_176CB
30/09/2010 (13:30)
Thứ 3-5-7: (13:30 – 16:45)
PHOTO_176TA
01/10/2010 (17:45)
Thứ 2-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (17:45 – 21:00)
PHOTO_176TA1
29/09/2010 (17:45)
Thứ 2-4-6: (17:45 – 21:00)
PHOTO_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 5-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
10. CHỨNG CHỈ ĐỒ HỌA 3D – 64 tiết (1,5 tháng) – Học phí: 1.050.000đ (Phát giáo trình)
3DCC_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
3DCC_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
3DCC_176CB
30/09/2010 (13:30)
Thứ 3-5-7: (13:30 – 16:45)
3DCC_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 4-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (17:45 – 21:00)
3DCC_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
11. CHỨNG CHỈ LAYOUT WEB – 64 tiết (1,5 tháng) – Học phí: 850.000đ (Phát giáo trình)
Điều kiện đăng ký học: Có kiến thức cơ bản về Photoshop
MTWCC_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
MTWCC_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 4-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
12. CHỨNG CHỈ XỬ LÝ PHIM – Học phí: 900.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Kịch bản phim + After Effect + Premier – Thời gian: 64 tiết, 1,5 tháng)
XLPCC_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
XLPCC_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13:30 – 16:45)
XLPCC_176TA
01/10/2010 (17:45)
Thứ 2-6: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật (17:45 – 21:00)
XLPCC_176TB
02/10/2010 (17:45)
Thứ 3-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
13. CHỨNG CHỈ ADOBE FLASH – Học phí: 950.000đ (Phát giáo trình)
(Môn học: Adobe Flash- Thời gian: 64 tiết, 1,5 tháng)
FLACC_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
FLACC_176CA
29/09/2010 (13:30)
Thứ 2-4-6: (13.30 – 16.45)
FLACC_176CB
30/09/2010 (13:30)
Thứ 3-5-7: (13.30 – 16.45)
FLACC_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 2-4: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (17:45 – 21:00)
FLACC_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
14. CHỨNG CHỈ XỬ LÝ ẢNH VÀ THIẾT KẾ NÂNG CAO VỚI PHOTOSHOP – Học phí: 1.400.000đ
(Môn học: Xử lý ảnh và thiết kế Album – Thời gian: 60 tiết, 1,5 tháng)
ALCC_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 2-4-6: (17:45 – 21:00)
15. CHỨNG CHỈ TRANG TRÍ NỘI THẤT – Học phí: 1.500.000đ
(Môn học: 3DS Max (nâng cao) – Thời gian: 64 tiết, 1,5 tháng)
NTCC_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
NTCC_176TA
29/09/2010 (17:45)
Thứ 2-4-6: (17:45 – 21:00)
16. CHỨNG CHỈ TẠO MẪU 3D ỨNG DỤNG THỰC TẾ – Học phí: 1.500.000đ
(Môn học: 3DS Max (nâng cao) – Thời gian: 64 tiết, 1,5 tháng)
TMCC_176SB
30/09/2010 (07:45)
Thứ 3-7: (07:45 – 11:00) + Chủ Nhật: (07:45 – 11:00)
TMCC_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 5-7: (17:45 – 21:00) + Chủ Nhật: (13:30 – 16:45)
17. CHỨNG CHỈ NGHỆ THUẬT CHỮ (TYPOGRAPHY) – 64 tiết (1,5 tháng) – Học phí: 1.500.000đ
Điều kiện đăng ký học: Có kiến thức về Photoshop, Coreldraw, Illustrator hoặc có chứng chỉ Thiết kế In ấn sản phẩm
NCCC_176SA
29/09/2010 (07:45)
Thứ 2-4-6: (07:45 – 11:00)
NCCC_176TB
30/09/2010 (17:45)
Thứ 3-5-7: (17:45 – 21:00)
Liên Hệ:

Trụ sở chính
227 Nguyễn Văn Cừ
Q.5 TpHCM
ĐT: 38351056 – Fax: 38324466

Website: http://www.t3h.vn

Chi nhánh
357 Lê Hồng Phong
Q.10 TpHC
ĐT: 38337980 – Fax: 38337982

Bài viết liên quan