Tự học Microsoft Excel

Chương 1: Giới thiệu Microsoft
Chương 2: Làm việc với bảng tính
Chương 3: Hàm Chương 4: Cơ sở dữ liệu
Chương 5: Chèn hình ảnh – Đồ thị
Chương 6: In bảng tính
Bài tập phần 1
Bài tập phần 2
Ôn tập

Download:

/Data/Soft/2008/05/21/Excel.rar

Bài viết liên quan