Upload ảnh lên Server từ một địa chỉ URL

Bạn thấy các website khác có những ảnh bạn cần.Thông thường bạn phải save về của bạn rồi dùng hàm upload ở bài trước để upload lên server.Nói chung công việc cũng khá vất vả,nếu kết hợp cả cách đó và cách tôi sẽ đưa ra dưới đây sẽ làm bạn nhàn hạ hơn rất nhiều

#function upload_url can upload file from URL to your host.This function written by Nguyen Duc Manh –
ducmanh@thegioiwebsite.net Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

function upload_url($url,$save_to)
{
/*$save_to là đường dẫn đến file cần save lại.Ví dụ: $save_to=”images/news/”
*/
$type_upload=explode(“,”,jpg,bmp,gif,png);//return an array
$ext=getExt(basename($url));// return extension of filename
$name=basename($url);//lấy tên file từ URL

if(!in_array($ext,$type_upload)){
msg(“Khong upload duoc anh vi : Anh khong dung dinh dang “);
}
else{
$fn=$save_to.$name;//vi du:images/news/
$fp=fopen($fn,”w”);
$content=file_get_contents($url);//lấy nội dung của file
fwrite($fp,$content,strlen($content));
fclose($fp);
}
}

Giải thích:

Một số hàm có sử dụng từ bài trước : hàm msg($str), hàm getExt($filename),

Cách sử dụng:

//ví dụ url=http://www.thegioiwebsite.net/layout_images/banner/kien-thuc-web.gif
$url=”http://www.thegioiwebsite.net/layout_images/banner/kien-thuc-web.gif”;
$save_to=”images/upload/”;
upload_url($url,$save_to);//upload len SERVER
?>

Kết quả bạn vào thư mục images/upload bạn sẽ thấy file ảnh : kien-thuc-web.gif.

Bài viết liên quan